Ești aici: HomeInformatii UtileGlosar de termeni

apasati aici pentru fisierul in format .pdf

Termen

Definiţie

Sursă

Acceptarea ofertei

ştigătoare

Actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în

contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată

câştigătoare.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Acord-cadru

Înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităti contractante şi unul sau mai mulţi

operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Acreditarea

Reprezintă procesul prin care furnizorul de servicii sociale îşi demonstrează propria capacitate

funcţională, organizaţională şi administrativă în acordarea serviciilor sociale, cu condiţia respectării standardelor de calitate în vigoare, iar statul recunoaşte competenţa acestuia de a acorda servicii sociale.

L nr.47/2006

Activitatea de

recuperare

Constă în exercitarea funcţiei administrative de către autorităţile cu atribuţii specifice, în vederea

stingerii creanţelor bugetare rezultate din nereguli, şi care este reglementată de prezenta ordonanţa

şi de actele normative emise în aplicarea acesteia.

OG nr. 12/2007

Adaptare

rezonabilă la locul de muncă

Totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al

persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achiziţionarea de echipament, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea.

L nr. 448/2006

Adiţionalitatea

Nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizează din surse proprii,

pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleaşi tipuri de măsuri finanţate din fondurile structurale.

HG nr. 497/2004

Ajutorul de stat

Orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile administrative-teritoriale, din

resursele de stat sau resurse ale unităţilor administrative-teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, indiferent de formă, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi, a producţiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerată incompatibilă cu un mediu concurenţial normal.

L 143/1999

republicata în MO

nr. 744/2005

Ancheta socială

Este o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de prelucrare a informaţiei,

în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, având rol de diagnostic social.

L nr.47/2006

Angajament legal

Orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice

L 84/2003 

 

sau a patrimoniului public.

 

Angajare asistată

Opţiunea de angajare care facilitează munca în locuri de muncă obişnuite de pe piaţa competitivă a

muncii şi care presupune oferirea de sprijin în căutarea locului de muncă şi la locul de muncă, transport, tehnologii ajutătoare, instruire, specializare.

L nr. 448/2006

Angajare protejată

Orice angajare într-o unitate în care cel puţin 50% din numărul angajaţilor sunt persoane cu

handicap, care nu sunt apte să muncească pe piaţa liberă a muncii.

HG nr. 651/2006

Angajator

Persoana juridică sau persoana fizică cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala,

agenţia, reprezentanţa din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, autorizată potrivit legii, care încadrează forţă de muncă în condiţiile legii.

L nr. 76/2002

Asigurat

Persoana fizică care realizează venituri, potrivit legii, şi este asigurată pentru riscul pierderii locului

de muncă, prin plata contribuţiei de asigurări pentru şomaj.

L nr. 76/2002

Asistent personal

al persoanei cu handicap grav

Persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav,

pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

L nr. 448/2006

Asistent personal

profesionist

Persoana fizică atestată care asigură la domiciliul său îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap

grav sau accentuat, aflat în condiţiile precizate de lege.

L nr. 448/2006

Atelier protejat

Spaţiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde acestea desfăşoară activităţi de formare,

dezvoltare şi perfecţionare a abilităţilor; poate funcţiona în locaţii din comunitate, în centre de zi, în centre rezidenţiale şi în unităţi de învăţământ speciale.

L nr. 448/2006

Audit public intern

Activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna

administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.

L 672/2002

Autoritate de

certificare şi plată

Structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea

sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.

OG nr. 29/2007

Autoritate de

Management

Structura din cadrul unei autorităţi publice centrale, responsabilă pentru gestionarea unui program

operaţional.

OG nr. 29/2007


 

 

Avans

Sumele transferate de către beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform

legii, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale.

OG nr. 29/2007

Axă Prioritară

Una dintre priorităţile strategiei unui program operaţional, conţinănd un grup de operaţiuni corelate şi

care au obiective specifice măsurabile.

Reg. (CE)

Consiliului nr.

1083/2006

Beneficiar

Un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniile public sau privat, responsabil pentru

iniţierea, sau iniţierea şi implementarea operaţiunilor. În cadrul shemelor de ajutor de stat, în baza articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt întreprinderile publice sau private care realizează un proiect individual şi primesc ajutor public.

Organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional.

Reg. (CE)

Consiliului nr.

1083/2006

 

OG nr. 29/2007

Beneficiar final

Organismul sau societatea comercială cu capital public ori privat, responsabil/ responsabilă cu

execuţia proiectelor sau a măsurilor finanţate.

HG nr. 497/2004

Cadrul de Sprijin

Comunitar

Reprezintă documentul aprobat de Comisia Europeană, negociat în prealabil cu România ca stat

membru, în urma evaluării Planului Naţional de Dezvoltare. Cadrul de Sprijin Comunitar conţine contribuţia din fondurile structurale şi celelalte resurse financiare pentru realizarea priorităţilor şi măsurilor conţinute în Planul Naţional de Dezvoltare. Prevederile acestui document se implementează prin intermediul programelor operaţionale.

HG nr. 497/2004

Căi şi mijloace de

acces

Elementele prin care se asigură accesul în clădirile publice şi care asigură posibilitatea deplasării

persoanelor cu handicap în interiorul clădirii.

L nr. 448/2006

Candidat

Oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restransă,

negociere sau dialog competitiv.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Candidatura

Documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a

activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restransă, negociere sau dialog competitiv.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Capitalul de risc

Reprezintă "finanţarea echitabilă a companiilor în fazele de demarare şi dezvoltare a afacerilor".

HG nr. 651/2006

Cerinţe educative

speciale

Necesităţile educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei adaptate

particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe sau tulburări/dificultăţi de

L nr. 448/2006


 

 

 

învăţare, precum şi o asistenţă complexă de tip medical, social, etc.

 

Cheltuială publică

Orice participare publică la finanţarea unor operaţiuni, provenită din bugetul statului, al autorităţilor

regionale sau locale, din bugetul general al Comunităţii Europene privind Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, sau orice altă cheltuială similară. Orice participare la finanţarea unor operaţiuni, provenind din bugetul organismelor de drept public sau al asociaţiilor formate din una sau mai multe autorităţi regionale, locale sau din organisme de drept public, care acţionează în conformitate cu Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004, privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi servicii este considerată cheltuială similară.

Reg.Consiliului

(CE) nr.

1083/2006

Cheltuieli conexe

proiectului

Cheltuielile care intervin în derularea proiectelor finanţate din instrumentele structurale, implementate

de organisme, autorităţi, instituţii sau societăţi comerciale din sectorul public, unitate administrativ- teritorială, organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din instrumente structurale.

OG nr. 29/2007

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor

operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului.

OG nr. 29/2007

Cheltuieli

generale de administraţie

Reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi

atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul operaţiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse în această categorie se elaborează de fiecare autoritate de management şi se aprobă prin ordin comun al ministrului coordonator al autorităţii de management şi al ministrului economiei şi finanţelor.

HG nr.759/ 2007

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuielile inerente realizării proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor

operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale.

OG nr. 29/2007

Circuitul auditului

Stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiile şi responsabilităţile referitoare la acestea, precum şi

arhivarea documentaţiei justificative complete, pentru toate stadiile desfăşurării unei acţiuni, care să

permită totodată reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers

L 672/2002

Cofinanţare

Finanţarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, parţial prin credite

bugetare, parţial prin finanţarea provenită din surse externe.

L 500/2002

Cofinanţare

privată

Orice contribuţie la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. k), aferentă

proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale.

OG nr. 29/2007

Cofinanţare

Sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu

OG nr. 29/2007


 

 

publică

modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale.

 

Colectivitatea

locală

Reprezintă totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, cu interese, credinţe sau

norme de viaţă commune.

L nr.47/2006

Comitetul de

Monitorizare

Organismul care asigură coordonarea instrumentelor structurale, precum şi urmărirea eficacităţii şi

calităţii implementării asistenţei comunitare, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie.

HG nr. 128/2006

Comunitatea

locală

Reprezintă membrii organizaţi ai colectivităţii locale, formele de asociere a acestora, instituţiile

administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice ori private din domeniul educaţiei, sănătăţii sau altele asemenea.

L nr.47/2006

Concurent

Oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Conformitate

Caracteristica unei operaţiuni, a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei entităţi

publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către entitatea în cauză sau de către o autoritate superioară acesteia, potrivit legii

L 84/2003

Constatare

administrativă sau juridică primară

O primă evaluare scrisă de către o autoritate competentă, administrativă sau juridică, în care se

concluzionează, pe baza unor anumite fapte, că s-a comis o neregulă, fără a se elimina posibilitatea ca această concluzie să trebuiască a fi ulterior revizuită sau retrasă ca rezultat al evoluţiei procedurii administrative sau juridice.

Reg. Comisiei

(CE) nr.

1828/2006

Constatarea

existenţei creanţelor bugetare rezultate din nereguli

Activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui

titlu de creanţă.

OG nr. 12/2007

Contract de

achiziţie publică

Contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2),

cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Contract de

concesiune de

Contractul care are aceleaşi caracteristici caşsi contractul de lucrări, cu deosebirea că în

contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea

OUG nr. 34/2006

(actualizată)


 

 

lucrări publice

autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o

perioadă determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite.

 

Contract de

concesiune de servicii

Contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în

contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Contract de

finanţare

Reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei

operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.

HG nr.759/ 2007

Contractant

Ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Contracte

individuale de muncă cu timp parţial

Angajatorul poate încadra salariaţi cu program de lucru corespunzător unei fracţiuni de normă de cel

puţin două ore pe zi, prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată

determinată.

L nr. 53/2003

Contribuţia

naţională

Totalul sumelor cheltuite în cadrul implementării programelor operaţionale, fiind formată din

cofinanţarea publică, cheltuielile conexe şi cheltuielile neeligibile.

OG nr. 29/2007

Control financiar

preventiv

Activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor

publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora.

L nr. 84/2003

Control financiar

public intern

Întregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entităţilor

publice, ale altor structuri abilitate de Guvern şi dintr-o unitate centrală care este responsabilă de armonizarea şi implementarea principiilor şi standardelor de control şi audit.

L nr. 672/2002

Control intern

Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de

conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

L nr. 84/2003

Creanţele

bugetare rezultate din nereguli

Sume de recuperat la bugetul general al Comunitatilor Europene sau la bugetele administrate de

acestea ori in numele lor, precum şi/sau la bugetele de cofinanţare aferente, ca urmare a utilizării necorespunzatoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinantare aferente.

OG nr. 12/2007

Credit bugetar

Suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi

în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din

L nr. 84/2003


 

 

 

buget pentru celelalte acţiuni.

 

Credit de

angajament

Limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului bugetar, în limitele aprobate.

L nr. 84/2003

Debite faţă de

bugetul Uniunii

Europene

Sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale

comunitare sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană şi Guvernul

României.

OG nr. 29/2007

Dezvoltarea

comunitară

Reprezintă procesul prin care o comunitate îşi identifică anumite probleme prioritare, se implică şi

cooperează în rezolvarea lor, folosind preponderent resurse interne.

L nr. 47/2006

Discriminare

directă

Se înţelege situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de sex, decât este,

a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă.

L nr. 202/ 2002

Dizabilitate

Termenul generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare, definite

conform Clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, adoptată şi aprobată de

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi care relevă aspectul negativ al interacţiunii individ-context.

L nr. 356/2001

Documentaţie de

atribuire

Documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de

procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Documentul

Cadru de Implementare sau Programul Complement

Document elaborat de autoritatea de management pentru detalierea implementării măsurilor

programului operaţional sectorial sau regional.

HG nr. 497/2004

Drept special sau

exclusiv

Dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca

urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităti în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Economicitate

Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu

menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate.

L 84/2003

Eficacitate

Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul

proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective.

L 84/2003

Eficienţă

Maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate.

L 84/2003

Egalizarea

Procesul prin care diferitele structuri sociale şi de mediu, infrastructura, serviciile, activităţile

L nr. 356/2001


 

 

şanselor

informative sau documentare devin disponibile persoanelor cu handicap şi celor defavorizate.

 

Entitate publică

Autoritatea publică, instituţia publică, compania/societatea naţională, regia autonomă, societatea

comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public.

L 84/2003

Faliment

Demersurile de nesolvabilitate în accepţiunea Articolului 2(a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.

1346/2000.

Reg. Comisiei

(CE) nr.

1828/2006

Fondul de

Coeziune (FC)

Instrumentul financiar care sprijină investiţii în domeniul infrastructurii de transport şi mediu.

HG nr. 497/2004

Fondul European

pentru Dezvoltare

Regională (FEDR)

Fondul Structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul

productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii.

HG nr. 497/2004

Fondul Social

European (FSE)

Fondul Structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei

de muncă şi de dezvoltare a resurselor umane.

HG nr. 497/2004

Fonduri publice

Sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele

fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne contractate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale.

L nr. 84/2003

Fondurile

comunitare

Sume provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea.

Europeană

OG nr. 12/2007

Fondurile

structurale (FS)

Instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor

economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

HG nr. 497/2004

Formare generală

O formare cuprinzând o educatie care nu este aplicabilă doar sau în principal la locul de muncă actual sau viitor al muncitorului în întreprinderea beneficiară, ci îi conferă calificări transferabile într-o mare măsură la alte întreprinderi sau alte domenii de activitate și îmbunătătește, prin urmare, în mod semnificativ, posibilitatea salariatului de a fi angajat.

Reg (CE) al

Comisiei

nr. 68/2001


 

 

Formare specifică

O formare care include o educatie în mod direct și în principal aplicabilă locului actual sau viitor al muncitorului în întreprinderea beneficiară și care are ca rezultat calificări care nu sunt transferabile unei alte întreprinderi sau altor domenii de activitate sau care nu sunt transferabile decât într-o mică măsură.

Reg (CE) al

Comisiei

nr. 68/2001

Fraudă

Orice actiune sau omisiune intentionată în legatură cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor

comunitare provenind din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinanţare aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale.

OG nr. 12/2007

Furnizorii de

servicii sociale

Sunt persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, care acordă servicii sociale în condiţiile

prevăzute de lege.

L nr.47/2006

IMM-uri

Acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră de afaceri anuală care

nu depăşeşte 50 milioane euro, fie un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte 43 milioane euro.

HG nr. 651/2006

Incluziune socială

Setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă,

locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.

L nr. 356/2001

Instrumente

structurale

Reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al

Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondului

Social European (FSE) şi Fondului de Coeziune (FC).

HG nr.759/ 2007

Integrare socială

Procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social, prin intermediul căruia se realizează

un echilibru funcţional al părţilor.

L nr. 356/2001

Întreprindere mică

Întreprinderea care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală sau rezultatul

anual al bilanţului contabil nu depăşeşte 10 milioane euro.

HG nr. 651/2006

Întreprindere

publică

Persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect,

ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel putin

unul dintre următoarele cazuri:   - deţin majoritatea capitalului subscris;

- deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;

OUG nr. 34/2006

(actualizată)


 

 

 

- pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de

supervizare mai mult de jumatate din numărul membrilor acestuia.

 

Întreprinderea în

dificultate

O întreprindere care nu este capabilă, fie prin resurse financiare proprii, fie prin resursele pe care

poate să le obţină de la proprietari/acţionari sau creditori, să acopere pierderile şi care, în absenţa unei intervenţii din exterior, din partea autorităţilor publice, va ieşi din circuitul economic al acesteia.

HG nr. 651/2006

Întreprinderile

independente

Întreprinderile care nu sunt deţinute în proporţie de 25 % sau mai mult din capital ori din drepturile de

vot de o altă întreprindere sau împreună de mai multe întreprinderi care nu corespund definiţiei IMM

sau a micii întreprinderi, după caz. Acest prag poate fi depăşit în două cazuri:

- în cazul în care întreprinderea este deţinută de societăţi publice de investiţii, de societăţi cu capital de risc sau de investitori instituţionali şi cu condiţia ca aceştia să nu exercite controlul asupra întreprinderii, individual sau în comun,

- în cazul în care capitalul este divizat astfel încât să nu se poată determina cine îl deţine şi dacă

întreprinderea declară că poate să presupună, în mod legitim, că nu este deţinută, în proporţie de

25 % sau mai mult, de o altă întreprindere sau în comun de mai multe întreprinderi care nu corespund definiţiei IMM sau a micii întreprinderi, după caz.

Reg. (CE) al

Comisiei nr.

70/2001

Investiţie iniţială

reprezintă o investiţie în active corporale sau necorporale în scopul:

- creării unei noi afaceri;

- extinderii unei afaceri existente;

- diversificării producţiei, prin fabricarea de produse noi, în cadrul unei întreprinderi existente;

- realizării unei schimbări fundamentale a procesului global de producţie de către o întreprindere existentă.

HG nr. 651/2006

Investiţii în active

corporale

Orice investiţie în active fixe corporale legate de crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi

existente sau angajarea într-o activitate care implică o schimbare fundamentală în produsul sau procesul de producţie al unei unităţi existente (mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare). O investiţie în active fixe, realizată sub forma preluării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis fără această preluare trebuie să fie, de asemenea, considerată o investiţie în active corporale.

Reg. (CE) al

Comisiei nr.

70/2001

Investiţii în active

necorporale

Înseamnă orice investiţie în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet, a licenţelor,

a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate.

Reg. (CE) al

Comisiei nr.

70/2001

Legalitate

Caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare

L nr. 84/2003


 

 

 

la data efectuării acesteia.

 

Lichidarea

cheltuielilor

Fază în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor, se determină sau

se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective.

L nr. 500/2002

Licitaţie

electronică

Procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au

posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a imbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Loc de muncă

Cadrul în care se desfăşoară o activitate din care se obţine un venit şi în care se materializează

raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de serviciu.

L nr. 76/2002

Loc de muncă

protejat

Spaţiul aferent activităţii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor acesteia, care include cel puţin

locul de muncă, echipamentul, toaleta şi căile de acces.

L nr. 356/2001

Măsuri de

stimulare a ocupării forţei de muncă

Acele măsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi, în mod

deosebit, a şomerilor pentru a dobândi statutul de persoană ocupată.

L nr. 76/2002

Microîntreprindere

Întreprinderea care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală sau rezultatul anual

al bilanţului contabil nu depăşeşte 2 milioane euro.

HG nr. 651/2006

Muncitor

defavorizat

Orice tânăr cu o vârstă de mai putin de 25 ani care nu a avut până în acel moment o activitate regulată remunerată, pe perioada primelor șase luni după angajarea sa;

—        orice persoană cu un handicap grav rezultat dintr-o deficientă fizică, mintală sau psihologică și totuși aptă de a intra pe piata muncii;

—     orice muncitor emigrant care se deplasează sau s-a deplasat în interiorul Comunitătii sau stă

o anumită perioadă în Comunitate pentru a găsi un loc de muncă și care are nevoie de o formare profesională și/sau lingvistică;

—     orice persoană care dorește să se reintegreze pe piata muncii după o pauză de cel putin trei ani, în special orice persoană care a încetat munca din cauza unor probleme rezultate din efortul de a împăca viata profesională cu cea de familie, pe o perioadă de șase luni după angajare;

—     orice persoană cu vârsta de peste 45 ani care nu a atins nivelul celui de-al doilea ciclu de

învătământ gimnazial sau un nivel echivalent;

—     orice șomer aflat în această situatie de mult timp, adică orice persoană care, timp de 12 luni

Reg (CE) al

Comisiei

nr. 68/2001


 

 

 

consecutive, nu și-a găsit un loc de muncă, pe perioada primelor șase luni după angajare.

 

Neregulă

Orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor

de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finantare privind fondurile comunitare şi cofinanţările aferente, precum şi cu prevederile contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă.

Orice încălcare a unei dispoziţii a dreptului comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului general al Uniunii Europene, prin angajarea unei cheltuieli nejustificate a bugetului general.

OG nr. 12/2007

 

 

 

 

 

 

Reg.Consiliului

(CE) nr.

1083/2006

Nevoia socială

Reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea condiţiilor de

viaţă, în vederea integrării sociale.

L nr.47/2006

Obiectivul

convergenţă

Obiectivul finanţat din instrumentele structurale, cu scopul creşterii convergenţei statelor membre ale

Uniunii Europene şi a regiunilor mai puţin dezvoltate.

OG nr. 29/2007

Oferta

Actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere

juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Ofertant

Oricare operator economic care a depus oferta.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Operaţiune

Un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de către autoritatea de gestionare a programului

operaţional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia din urmă în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi aplicată de unul sau mai mulţi beneficiari în vederea realizării obiectivelor axei prioritare de care aparţine.

Reg.Consiliului

(CE)

nr.1083/2006

Operator

economic

Orice personă fizică sau juridică sau orice altă entitate ce participă la implementarea asistenţei din

partea Fondurilor, cu excepţia situaţiei în care un Stat Membru îşi exercită prerogativele ca autoritate publică;

Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări.

Reg. Comisiei

(CE) nr.

1828/2006

OUG nr. 34/2006 (actualizată)

Operatorul

sistemului electronic de

Persoana juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat

aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)


 

 

achiziţii publice

 

 

Ordonanţarea

cheltuielilor

Fază în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri şi de servicii au fost

efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată.

L 500/2002

Organism

Intermediar

Structura din sectorul public sau privat care îndeplineşte atribuţii delegate de către Autoritatea de

management vizavi de relaţia cu beneficiarii.

OG nr. 29/2007

Patrimoniu public

Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice

ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu; fac parte din patrimoniul public drepturile şi obligaţiile referitoare atât la bunurile din domeniul public, cât şi din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

L nr. 672/2002

Patronat

Organizaţii ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înfiinţate ca persoane juridice de drept

privat, fără scop patrimonial.

L nr. 356/2001

Persoană cu

handicap

Orice persoană definită astfel de legislaţia naţională sau care suferă de un handicap serios fizic,

mintal sau psihologic.

HG nr. 651/2006

Persoană

defavorizată

Orice persoană care aparţine unei categorii ce se confruntă cu dificultăţi de intrare pe piaţa muncii,

respectiv orice persoană care îndeplineşte una din următoarele condiţii:

- nu a împlinit vârsta de 25 de ani sau a terminat de maxim 2 ani studiile şi nu a fost încă angajată

într-o activitate remunerată regulat;

- se deplasează în Uniunea Europeană cu scopul de a-şi găsi un loc de muncă;

- aparţine unei minorităţi etnice dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi are nevoie să-şi dezvolte cunoştinţele lingvistice, formarea profesională sau experienţa profesională pentru a-i creşte şansele de a obţine un loc de muncă stabil;

- doreşte să intre pe piaţa muncii şi nu a lucrat sau nu a frecventat nici o formă de învăţământ pe o perioadă de cel puţin 2 ani, în special o persoană care a încetat lucrul din motive familiale;

- un adult care creşte singur unul sau mai mulţi copii;

- nu a frecventat o formă de învăţământ secundar ori echivalentul acesteia şi nu are un loc de muncă sau care este pe punctul de a-şi pierde locul de muncă;

- are o vârstă de peste 50 de ani, nu are un loc de muncă sau este pe punctul de a-şi pierde locul

HG nr. 651/2006


 

 

 

de muncă;

- nu a fost angajată pe o perioadă îndelungată, respectiv nu a avut un loc de muncă timp de 12 luni din ultimele 16 luni sau de 6 luni din ultimele 8 luni, în cazul persoanelor sub 25 de ani;

- îndeplineşte condiţiile prevăzute de legea naţională pentru a se considera că a fost sau că este toxicomană;

- nu a obţinut un loc de muncă permanent de la începerea executării unei pedepse privative de libertate sau a altei măsuri penale;

- orice femeie dintr-o regiune NUTS II în care rata medie a şomajului a depăşit 100% din media comunităţii pe o perioadă de cel puţin 2 ani calendaristici sau unde rata şomajului în rândul femeilor a depăşit 150% din rata şomajului în rândul bărbaţilor, în regiunea respectivă, pe o perioadă de cel puţin 2 ani din ultimii 3 ani calendaristici.

 

Persoana

desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu

Persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numită de conducătorul entităţii publice pentru

exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care indeplineşte această atribuţie pe baza de contract, în condiţiile legii.

L nr. 84/2003

Persoană în

căutarea unui loc de muncă

Persoana înregistrată la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la alt furnizor de

servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii, pentru a fi sprijinită în ocuparea unui loc de muncă.

L nr.76/2002

Plan individual de

servicii

Documentul care fixează obiective pe termen scurt, mediu şi lung, precizând modalităţile de

intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu handicap, prin care se realizează activităţile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi integrare socială.

 

L nr. 356/2001

Planul Naţional de

Dezvoltare

Documentul de planificare strategică şi programare financiară, care are ca scop să orienteze şi să

stimuleze dezvoltarea economică şi socială a ţării pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, respectiv realizarea coeziunii economice şi sociale.

HG nr. 497/2004

Plata cheltuielilor

Fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia publică achită

obligaţiile sale faţă de terţi.

L nr. 500/2002

Plată directă

Transferul sumelor reprezentând prefinanţare sau al sumelor din instrumente structurale şi al

cofinanţării suportate din surse de la bugetul de stat, direct de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar.

OG nr. 29/2007

Plată indirectă

Transferul sumelor reprezentând prefinanţare sau al sumelor din instrumente structurale şi al

OG nr. 29/2007


 

 

 

cofinanţării suportate din surse de la bugetul de stat, indirect de la Autoritatea de certificare şi plată la

beneficiar, prin intermediul Unităţii de plată.

 

Prefinanţare

Sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, cu

excepţia celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intră sub incidenţa prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori unei organizaţii neguvernamentale - prin plată directă sau prin plată indirectă - pentru lichidarea angajamentelor de plată faţă de un contractor, în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabil/responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.

OG nr. 29/2007

Prestaţiile sociale

Sunt măsuri de redistribuţie financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de

eligibilitate prevăzute de lege.

L nr.47/2006

Procedura de

atribuire

Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca

acordul părtilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restransă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Procesul de

incluziune socială

Reprezintă setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei

de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării-comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.

L nr.47/2007

Program

Operaţional

Documentul de programare elaborat de România şi adoptat de Comisia Europeană, prin care este

stabilită o strategie de dezvoltare printr-un set de priorităţi coerente pentru a căror realizare se face apel la un fond sau, în cazul obiectivului de convergenţă, la Fondul de coeziune şi la Fondul european de dezvoltare regională.

 

OG nr.29/2007

Propunere

financiară

Parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale

corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Propunere tehnică

Parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia

descriptivă.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Regiuni eligibile

pentru ajutoarele de stat regionale

- regiunile în care PIB/locuitor este mai mic de 75% din media Uniunii Europene [art. 87 alin. (3) lit.

a) din Tratat].

- regiunile în care sunt identificate probleme socio-economice în baza indicatorilor naţionali, propuse de Statele Membre [art. 87 alin. (3) lit. c)].

- regiuni de tipul NUTS-II*3), cu o densitate a populaţiei situată sub 8 locuitori/km^2 sau regiunile geografice de tipul NUTS-III, cu o densitate a populaţiei situată sub 12,5 locuitori/km^2.

HG nr. 651/2006


 

 

 

*3) NUTS reprezintă un sistem de clasificare teritorială, instituit prin Regulamentul nr. 1059/2003,

folosit de EUROSTAT pentru culegerea datelor statistice. La nivelul 2 (NUTS II) se regăsesc şi cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

 

Regularitate

Caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor

procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face parte.

L nr. 84/2003

Serviciile sociale

Reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale

persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale; serviciile sociale se pot organiza în forme diverse, stabilite prin nomenclatorul serviciilor sociale.

L nr. 47/2006

Societatea civilă

Este formată din persoane asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, şi care îşi

dedică timpul, cunoştinţele şi experienţa pentru a-şi promova şi apăra drepturile şi interesele; formele asociative pot fi, în principal, asociaţii şi fundaţii, organizaţii sindicale şi patronale, organizaţii

culturale şi de cult, precum şi grupuri comunitare informale.

L nr. 47/2006

Şomer

Persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare

b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de muncă; e) este înregistrată la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege.

L nr. 76/2002

Stagiu de cotizare

Perioada în care s-a plătit contribuţia de asigurări pentru şomaj atât de către asigurat, cât şi de

angajator sau, după caz, numai de către asigurat.

L nr. 76/2002

Standardele

generale şi specifice de calitate

Reprezintă ansamblul de norme pe baza cărora sunt evaluate şi monitorizate activitatea furnizorilor şi

calitatea serviciilor sociale acordate.

L nr. 47/2006

Suspectare de

fraudă

Se referă la o neregulă ce duce la iniţierea de demersuri administrative sau juridice la nivel naţional,

pentru a stabili caracterul intenţionat al comportamentului, în special existenţa fraudei, aşa cum se menţionează la punctual a) al Articolului 1(1) din Convenţia redactată pe baza Articolului K.3 din

Reg. (CE) nr.

1828/2006


 

 

 

Tratatul privind Uniunea Europeană, asupra intereselor financiare ale Comunităţii Europene.

 

Tratat

Tratatul pentru infiinţarea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi

completările ulterioare.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

Unitate de plată

Structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un

program operaţional, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari.

OG nr. 29/2007

Unitate protejată

autorizată

Operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căruia cel puţin 30%

din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap.

L nr. 356/2001

Vocabularul

comun al achiziţiilor publice

- CVP

Desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat prin

Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente.

OUG nr. 34/2006

(actualizată)

apasati aici pentru fisierul in format .pdf

Free business joomla templates